Mail icon ps9belchatow@op.pl tel icon 44 633 46 80 w.20
Znajdź grupę

Media a wychowanie

Człowiek od najmłodszych lat rozwija się pod wpływem rodziny, różnych grup społecznych, instytucji a także pod wpływem środków masowego przekazu. Jaki wpływ na dziecko ma przekaz mediany?

Encyklopedia Powszechna PWN definiuje mass media jako urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Mass media, przeżywające obecnie niezwykle dynamiczny rozwój, nie bez powodu  określane są mianem czwartej, a dla niektórych pierwszej władzy. Stały się nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości. Bp Adam Lepa w swojej książce „Pedagogika mass mediów” pisze: „w swoim rozległym funkcjonowaniu media są albo nośnikiem różnorakiego dobra, kierowanego do jednostki i społeczeństwa, albo też stają się czynnikiem upowszechniającym zło”.

 

Obserwując ogromną popularność jaką cieszą się mass media wśród dzieci i młodzieży, możemy przyjąć, że odbiór przesyłanych ta drogą  informacji nie pozostanie bez wpływu na ich emocje i zachowanie. Prowadzone w ciągu ostatnich lat obserwacje dotyczące wpływu mediów na współczesnego człowieka pozwoliły ustalić, że  stanowią one źródło wielu zagrożeń. Wpływają na intelektualną sferę dziecka, wyzwalając bierną postawę odbiorcy, rodzą bezrefleksyjność i ograniczają twórcze nastawienie do świata. Powodują problemy zdrowotne, zwłaszcza w przypadku nie kontrolowanego korzystania z komputera i oglądania telewizji (obniżenie sprawności ruchowej, wady wzroku i postawy, problemy psychiczne wynikające z uzależnienia). Rozluźniają więzi międzyludzkie, prowadząc w skrajnych przypadkach do całkowitej izolacji.

 Szczególny niepokój budzą zmiany mające miejsce w sferze emocjonalnej jak wzrost poziomu agresji, kształtowanie postawy konsumenckiej czy formowanie fałszywej wizji siebie i świata.

Jadwiga z Działyńskich Generałowa Zamoyska powiedziała, że wychowanie jest to wyrobienie zdrowego sądu, czujnego sumienia, mężnej woli i hartu duszy. Ta piękna definicja wychowania mówi nam dorosłym, iż dziecko należy wychowywać mądrze.

 

            Co znaczy mądrze wychowywać dziecko?

 

 Mądrze wychowywać to otwierać dziecko na dobro, uczulać na potrzeby innych, uwrażliwiać na cierpienie i krzywdę, nauczyć je kochać i dawać siebie innym. Nie osiągnie się tego z pewnością, gdy miłość rodzicielską, ciepło domowego ogniska zastąpi „rodzina zastępcza – telewizor”.

 

Co oferuje nam „rodzina zastępcza” czyli telewizja?

 

Telewizja zawładnęła życiem bardzo wielu dzieci i ich rodziców, często w literaturze spotyka się określenie: „telewizyjne dzieci”, a ich dzieciństwo – „telewizyjnym dzieciństwem”. Dlaczego tak? Otóż telewizja podporządkowała sobie rozkład zajęć w ciągu dnia, przyciągając i zatrzymując na wiele godzin członków rodziny przed telewizorem.

 

„Telewizyjne dziecko” na każdym kanale czy to komercyjnym, czy publicznym, spotyka sceny obfitujące w przemoc, gwałt i rozlew krwi, a te obrazy przyczyniają się do zwiększania brutalności w życiu codziennym i przekraczania wszelkich przyjętych norm. 

 

Jak obecność scen okrucieństwa i przemocy w TV przyczynia się do zwiększenia brutalności w życiu codziennym i przekraczania wszelkich przyjętych norm?

 

Zdaniem psychologów u młodego człowieka mającego kontakt z przesyconymi przemocą mass mediami następuje kilku stopniowy proces odwrażliwienia odbiorcy, zanika odraza i przerażenie na widok scen ociekających krwią, maleje współczucie dla ofiary, rodzi się przyzwolenie na obecność agresji i akceptacja użycia jej w razie potrzeby. Dziecko kształtuje w sobie przekonanie, że świat składa się z samych ciemnych stron, brutalnych typów, nieuczciwych łajdaków. Jedyną metodą przetrwania w takim świecie, jest albo obojętność na drugiego człowieka i jego cierpienie albo gniew i agresja. Jeśli dziecko przejawia zachowanie agresywne istnieje duże prawdopodobieństwo, że zachowania te będą ulegać eskalacji.

 

Czy telewizja i filmy w niej emitowane ma wpływ na obraz rodziny, ojcostwa i macierzyństwa?

 

Problem ten poruszono na Międzynarodowym Kongresie „ O godności Ojcostwa” zorganizowanym w Warszawie, w listopadzie 1999 roku, przez organizację Human Life Internationale. Otóż na tym Kongresie stwierdzono, że telewizja i filmy w niej emitowane  burzą wizerunek mężczyzny i kobiety, ośmieszają takie wartości jak małżeństwo, rodzina, posłuszeństwo dzieci. Lansowany model życia w   programach i filmach przyczynia się do dezintegracji roli ojca, matki, dziadków. Wzorem staje się kobieta szukająca własnej przyjemności, dążąca do zaspokajania swoich potrzeb, odrzucająca więzi rodzinne, będące podstawą prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Kariera zawodowa i spełnienie się w osiągnięciu sukcesu, zajmuje miejsce roli kobiety i matki, spełniającej się przede wszystkim w wychowaniu potomstwa.

 

Co dzieje się w umyśle malca, który dzisiaj ogląda bajki, z sympatycznymi poniekąd zwierzątkami, które regularnie obijają sobie nawzajem puchate pyszczki, wysadzają się w powietrze itp.?

 

 Kreskówkowy zabijaka staje się idolem wieku dziecięcego, z czasem zastąpi go jakiś macho, gangster lub inny modny wojownik walk Wschodu. Dzieci nie tylko obojętnieją na zachowania agresywne, ale także je naśladują.

 

A jaki wpływ na dziecko ma czas spędzany przed telewizorem?

 

TV wychowuje nasze dzieci niektórzy charakteryzują współczesne dzieci jako telewizyjne dzieci, czy też ich dzieciństwo nazywają telewizyjnym dzieciństwem. Z danych OBOP wynika, iż 61% spośród ankietowanych uważa, że o zachowaniu i obyczajach młodzieży decyduje w głównej mierze telewizja. Każda czynność, jeżeli jest wykonywana przez kilka godzin dziennie i kilkadziesiąt godzin tygodniowo, ma ogromny wpływ na wykonującego ją człowieka: ukierunkowuje jego zainteresowania, wypiera inne zajęcia jak np. czytanie książek, ruch na powietrzu, majsterkowanie, zabawę z kolegami. 

 

Czy rodzinne oglądanie telewizji wpływa na więzy rodzinne?

 

Na pozór wydawałoby się, że jest to właściwy sposób spędzania wolnego czasu jednoczący członków rodziny. Jednak tak nie jest, ponieważ rodzina siedząca milcząco  przed telewizorem obecna jest tylko fizycznie, nie ma między jej członkami więzi psychicznej, a ta w prawidłowo  funkcjonującej rodzinie jest najważniejsza. Na domiar złego są takie domy rodzinne, w których każdy członek ma swój pokój a w nim telewizor, ażeby mógł oglądać to na co ma ochotę nie wchodząc innym w drogę, prowadzi to do wspomnianej już przeze mnie izolacji w rodzinie.

 

Jakie są jeszcze inne skutki oglądania telewizji przez dzieci?

 

Żywiołowe oglądanie telewizji przez dzieci ukazuje jeszcze inne negatywne skutki. Dzieci maja niższa kreatywność, są nadmiernie pobudzone, wyrażają się nadruchliwością, trudnościami w skupieniu uwagi. A pod wpływem gier komputerowych, których często rodzice, ze względu na brak czasu nie znają następuje brutalizacja wyobraźni u pociech. W mediach, szczególnie w telewizji występuje nadprezentacja agresji w stosunku do rzeczywistego stanu rzeczy. Sytuacja ta powoduje, że mali odbiorcy są przekonani o szerszym niż to jest w rzeczywistości, rozpowszechnieniu przemocy w stosunkach międzyludzkich. Może to prowadzić do przekonania, że zachowania agresywne są normalne i powszechnie przyjęte, a więc nie budzą poczucia winy.  Innym zagrożeniem tego medium, które dostarcza gotowych obrazów, gotowych informacji może być lenistwo umysłowe oraz obniżenie sprawności myślenia abstrakcyjnego, fantazji.

 Jakie możliwości stwarza umiejętne korzystanie, z tego ważnego elementu współczesnego życia i innych środków audiowizualnych, którym dzieci poświęcają większą część czasu wolnego?

 

Dzieci przy udziale rodziców i młodzież, która dokonuje wyborów między programami, dokonuje krytycznej ich oceny. Traktuje media elektroniczne, telewizję, radio, Internet jako źródło wiedzy, informacji, wiadomości o tym co się dzieje w świecie. Media umożliwiają też dostęp do sztuki na wysokim poziomie, teatru, filmu i muzyki.

 

Obrazy przesyłane na odległość pozwalają odbiorcom poznawać miejsca, których inaczej nie mogliby  zobaczyć, a obrazy przedstawiające wydarzenia losowe np. klęski żywiołowe wywołują współczucie i pomoc na duża skalę.

 

Dziś do zabawy nie są potrzebni inni ludzie. Potrzebne jest natomiast kosztowne urządzenie – komputer. Jaki jest jego wpływ na wychowanie?

 

Już tylko starsi ludzi pamiętają rozmaite gry towarzyskie np. komórki do wynajęcia, talar, głuchy telefon. Żeby takie zabawy były możliwe, musiało w nie grać kilka osób, wchodzących w bezpośrednie interakcje. Często bawiły się tak całe rodziny, dorośli i dzieci. Nie były potrzebne żadne urządzenia techniczne, czasem tylko przedmioty codziennego użytku jak „pieniążek do talara”. Dzisiaj kontakty bezpośrednie wypierane są przez kontakty z urządzeniami elektronicznymi, które proponują coraz to nowe gry, wymagając wciąż nowych zakupów. Grami komputerowymi dziecko bawi się najczęściej samotnie, komunikując się tylko z maszyną. Korzystanie z gier nie jest zazwyczaj przez nikogo kontrolowane, gdyż rodzice zabiegani, zapracowani nie mają czasu ich poznać albo po prostu nie umieją się nimi posługiwać. Treścią około 95% gier jest agresja i przemoc. Obszerna literatura na temat oddziaływania obrazów przemocy, ukazuje wpływ oglądania scen agresji na wzrost agresywności u dzieci, które naśladują widziane na ekranie zachowania agresywne. Sceny agresji oglądane w wieku dziecięcym powodują, że w późniejszym dorosłym życiu często dochodzą swych praw posługując się przemocą, siłą pięści. Dziecko identyfikuje się z agresorem ponieważ chce wygrywać. Dokonuje czynów agresji, symuluje morderstwa.      Można więc sądzić, że skoro oglądanie przemocy w telewizji wpływa na agresywność dzieci, to korzystanie z gier o podobnej treści ma na nie jeszcze silniejszy wpływ. Czy ta duża agresja wpływa na moralność dzieci?

 

Oczywiście, duża agresja-niskie morale. Przemoc przejawiana w grach nie jest karana ale przeciwnie nagradzana punktami-poczuciem sukcesu. Często jest usprawiedliwiana tym, że walka toczy się w słusznej sprawie, chociaż są i takie gry, w których uczestnik może wybierać czy będzie walczyć po stronie dobra czy zła.

 

Czy były robione badania pozwalające stwierdzić czy dzieci korzystające z agresywnych gier komputerowych różnią się od dzieci, które takich gier nie używają?

 

Tak, badaniami objęto chłopców (ponieważ częściej niż dziewczynki zajmują się grami) w wieku 12-15 lat. Grupa komputerowa zajmująca się grami komputerowymi o agresywnej treści co najmniej przez 10 godzin w tygodniu, okazała się bardziej agresywna, napastliwa fizycznie i słownie, bardziej negatywna, podejrzliwa, drażliwa. Chłopcy komputerowi charakteryzowali się większym napięciem emocjonalnym i mniejszym uwrażliwieniem na dobro i zło. Ich wrażliwość moralna była niższa.

 

Dzieci są również odbiorcami reklam. Jaki wpływ na wychowanie dzieci maja reklamy?

 

Dzieci stanowią znaczną część widowni reklam telewizyjnych, chętnie korzystają z reklam i jako konsumenci, mają duże znaczenia dla reklamodawców. Jednocześnie reklamy mają na dzieci znaczny wpływ i to wielostronny. Zamierzone oddziaływanie reklam na dzieci polega na tym, że ich odbiorcy wymuszają na rodzicach zakup reklamowanego towaru, ponieważ odbierają reklamę bezkrytycznie. Często się rozczarowują, gdy stwierdzą, że zakupiony przedmiot jest w rzeczywistości inny niż się spodziewały. Odkrywając to czują się okłamywane przez dorosłych. Reklamy wykorzystują dzieci jako narzędzie, poprzez które działają na konsumentów dorosłych. Jak pokazują badania duży procent zakupów rodzice wykonują pod wpływem dzieci, których preferencje kształtowane są przez reklamy. Pod wpływem reklam  między dziećmi a rodzicami, jak wykazują badania, dochodzi do konfliktów dotyczących zakupów, bowiem podawanie fałszywych, bądź nieścisłych informacji jest najczęstsze w reklamie kierowanej do dzieci.

 

Na czym polega niezamierzone oddziaływanie reklam w procesie wychowawczym? Jeśli dziecko pod wpływem reklamy zapragnie posiadać zabawkę (co jest zamierzonym oddziaływaniem reklamy), jest to wynik naśladowania przedstawianych modeli. Dziecko naśladuje osoby widziane w reklamie, pragnie zjeść nie tylko reklamowaną czekoladę, ale również chce naśladować sposób ubierania, mówienia osób reklamujących produkt.  W reklamach jako model do naśladowania pokazywane są osoby eleganckie i dobrze ubrane. Zachowują się one tak, jakby najważniejszym celem życia było posiadanie pięknych włosów, luksusowych samochodów, smacznych czekoladek. Dla dziecka jest to po prostu obraz życia, którego celem jest posiadanie. W ten sposób propaguje się wśród dzieci styl życia nastawionego na zdobywanie dóbr materialnych, gdzie ilość posiadanych rzeczy stanowi o wartościach człowieka, czyli stawia mieć przed być.

 

Co można powiedzieć o kształceniu przez reklamy nawyków żywieniowych u dzieci?  Reklamy maja wpływ na zmianę preferencji żywieniowych u dzieci, które chętnie jedzą reklamowane słodycze, chipsy i wszystkie inne śmieci żywieniowe. Pobudzają u dzieci zwykłe łakomstwo.

 

Jaki wpływ na dzieci i młodzież mają reklamy kosmetyków?

 

 Co trzecia reklama w telewizji dotyczy kosmetyków. Reklamy te zasadniczo nie dotyczą dzieci ale dzieci oglądają je wielokrotnie, razem z całym blokiem reklam. Kosmetyki reklamowane są wespół z obrazami erotycznymi wyraźnymi lub pokazywanymi w formie aluzyjnej, symbolicznej. Wśród badanych dzieci żadne nie wskazało reklamy z obrazami erotycznymi jako ulubionej, ale doskonale je pamiętają. Na pytanie: czy podobają Ci się reklamy w których kobiety używają różnych kosmetyków, pięcioletnia dziewczynka odpowiedziała: nie za bardzo, bo te panie są takie delikatne, takie och, takie paniusie, tak się głaszczą, pielęgnują, pieszczą swoje ciało. A ty jak się myjesz? Normalnie, namydlam sobie ręce i po prostu się myję. Jak widać reklamy takie poprzez modelowanie zwiększają zainteresowanie seksem u dzieci, a także pozostają w ich podświadomości. Nie są one obojętne dla psychiki człowieka. Erich From reklamę nazwał „praniem mózgu”, które wypacza racjonalne myślenie, działa tylko na podświadomość.

 

 

Do współpracy zapraszamy wszystkich rodziców, opiekunów dla których najważniejszym jest dobro własnego dziecka aby eliminowali te programy mediów, które kierują się zasadą tzw. najniższego wspólnego mianownika, czyli te, które kierują się głównie zarabianiem pieniędzy i pozyskują odbiorców szeregiem chwytów reklamowych takich jak tragiczne wiadomości drukowane dużą czcionka na pierwszych stronach gazet i sensacyjnie wyróżniane w serwisach informacyjnych, nagłaśnianie skandali na rzecz programów, audycji, które dostarczają dzieciom pozytywnych wzorów, kształtują postawy pro społeczne, uczą szacunku, pokazują zdrową rodziną, szczęśliwą, pełną. Media wykorzystywane w mądry, racjonalny sposób mogą wnieść istotny wkład w proces wychowania rodzinnego i wywierać korzystny wpływ na młodzież. Naczelną zasadą mediów powinno być hasło „równać w górę”.

 

 

 

Iwona Ginglas

 

 

 

 

Mass media a dziecko

 

Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dzieci.

W literaturze polskiej pojęcie mass mediów oznacza środki masowej komunikacji, czyli urządzenia przekazujące określone treści poprzez kontakty pośrednie. Do środków tych zalicza się zwykle radio, film, telewizję, prasę, Internet, które komunikują różne treści, posługując się obrazami, słowami, dźwiękami.          

          Rozwój technicznych środków przekazu stwarza nową sytuację dla oddziaływań wychowawczych (zarówno w sensie pozytywnym jak i negatywnym), bowiem te środki pozwalają obejmować swym zasięgiem wielu odbiorców. Współczesny rozwój technik multimedialnych umożliwia masowe uczestnictwo w zjawiskach kulturalnych i społecznych. Mass media wpływają na kształtowanie się postaw, dostarczają  wzorów oraz modeli postępowania.

Środki masowego przekazu wpływają na przeżycia dzieci, a tym samym na ich rozwój emocjonalny. Dzieci bardzo żywo reagują na treści prezentowane w filmach, są szczególnie podatne na medialne oddziaływania, bowiem nie potrafią  samodzielnie, w sposób trafny i mądry wybierać, wartościować i oceniać przekazywane informacje. Należy podkreślić iż środki masowego przekazu angażują czas dziecka.        

W ujęciu syntaktycznym można stwierdzić, że media wpływają na rozwój dziecka poprzez trzy funkcje, jakie pełnią w edukacji:

  • funkcja poznawczo-kształcąca polega na tym, że media rozszerzają pole poznawcze uczących się przez udostępnienie im całej, rozległej rzeczywistości, rozwijając jednocześnie ich procesy percepcyjne, intelektualne i wykonawcze. Dziecko za pomocą mediów może oglądać np. autentyczne organizmy afrykańskie w ich naturalnym środowisku czy fragmenty rzeczywistości, które są niedostępne bezpośredniej obserwacji, gdyż w swej naturalnej postaci są zbyt małe lub zbyt duże;   
  • funkcja emocjonalno-motywacyjna jest silnie związana z funkcją poznawczo-kształcącą. Media dydaktyczne nie tylko wywołują silne przeżycia intelektualne, ale również wzruszenia, przeżycia emocjonalno-ekspresyjne, przez co rozbudzają zaangażowanie, zaciekawienie i zainteresowanie materiałem nauczania. Między emocjami a motywacją istnieje ścisły związek, dlatego też media, oddziałując na sferę emocjonalną człowieka, tym samym uruchamiają u niego określone procesy motywacyjne. Uczenie się bez należytych emocji i motywacji jest nieefektywne; 
  •  funkcja inter -komunikacyjna polega na tym, iż niektóre media, np. oparte na technice komputerowej, rozwijanej na bazie komputera, nie tylko przekazują komunikaty, ale również umożliwiają wzajemne komunikowanie się, prowadzenie dialogu, co dotychczas było atrybutem jedynie ludzi.   

Zalety stosowania mediów:                                                                                                                    - ułatwiają obieg informacji                      - dają poczucie przynależności do świata                                                                                              - wspólnota poglądów, wrażeń i odczuć                                                 - stanowią źródło rozrywki                                                                                                                  - ostrzegają przed zagrożeniami       

          Media dostarczają wielu pożytecznych informacji, przynoszą wiele korzyści, ale również wpływają negatywnie na młodego człowieka. Telewizja ma duży wpływ na człowieka przede wszystkim poprzez  przekazywanie treści w różnorodnych programach informacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych, filmach fabularnych, itp. Wszystkie programy niezależnie od intencji swoich twórców w rzeczywistości zawsze oddziałują wychowawczo na odbiorców, szczególnie młodych, którzy są jeszcze w okresie kształtowania postaw i systemów wartości. Ekrany telewizyjne bardzo często wypełniają filmy, w których dominują przemoc i agresja. Seriale animowane, które oglądają dzieci, często nie tylko zachęcają do przemocy, ale wzbudzają też grozę. Telewizja i inne media mogą prowadzić do wzrostu poziomu agresji, sprzyjać formowaniu się agresywnego zachowania wśród dzieci, stymulować fantazje agresywne, znieczulać na agresje i prowadzić do przekonania, ze agresja jest powszechna i dozwolona społecznie. Dzieci  „odwrażliwiaja” się w ten sposób , a głównym tego przejawem jest utrata wrażliwości na krzywdę oraz cierpienie innego człowieka.                                                                                        

Przyjmowaniu przez dziecko i młodzież wzorów zachowań agresywnych sprzyja m.in.:
1. pokazywanie przemocy w formie czystej, bez ukazania cierpienia ofiary, negatywnych  skutków ;
2. w postaci usprawiedliwionej, jako aprobata społeczna;
3. jako sprawiającej satysfakcje;
4. ukazywanie agresji humorystycznej ;
5. skutecznego sposobu osiągania pozytywnych celów bohatera.     

        Naśladowanie wzorów zachowań agresywnych z ekranu zależy od samego człowieka, jego właściwości cech osobowych, wieku, płci, poziomu rozwoju układu nerwowego, rozwoju moralnego , inteligencji, wzorca identyfikacji z bohaterem, od doświadczeń i przeżyć, ale także od zakresu i charakteru korzystania z mediów. Mass media niewątpliwie wpływają na postawy wśród dzieci i niewątpliwie mają duży wpływ na ich zachowanie a także rozwój.

Dzieci w zależności od wieku i płci odbierają te same treści zawarte
w programach telewizyjnych w odmienny sposób. Różnice dotyczą nie tylko sposobu zapamiętywania oraz rozumianych treści, ale również sposobu emocjonalnego reagowania i motywacji skłaniających do oglądania telewizji. Przykładowo chłopcy chętniej niż dziewczęta spędzają czas przy telewizji i więcej się z niej uczą, są podatniejsi na oddziaływanie scen przemocy, natomiast dzieci o niższym poziomie inteligencji, mniej rozumiejąc zachowania bohaterów oglądanych scen, bardziej odtwarzają je we własnym zachowaniu. Należy podkreślić, iż prezentowany przez media obraz świata jest pełen przemocy. Wzorzec ten przejmowany jest przez dzieci, a ponadto realizowany często w ich życiu. Rodzic, nauczyciel, katecheci muszą uodparniać dzieci na negatywne wpływy mass mediów, między innymi poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialnego wyboru, organizowanie odpowiedniego spędzania przez dzieci ich wolnego czasu. Wszak nikt i nic nie zwalnia nas z nakazu bycia dobrym i moralnym człowiekiem. O tym imperatywie etycznym muszą być przekonane również i dzieci, zatem na opiekunach młodego pokolenia  spoczywa obowiązek kontroli tego, co oni oglądają. Jeżeli rodzice nie ustalają dzieciom reguł korzystania z telewizji czy komputera, nie kontrolują tego co oglądają ich dzieci, ani nie rozmawiają o oglądanych programach czy odwiedzanych stronach internetowych. Prawdopodobieństwo ulegania dzieci wzorcom prezentowanym w mediach jest bardzo duże. A ma to ogromny wpływ na ich obecne zachowanie i na to, jakimi ludźmi będą w przyszłości.

                      Opracowała: Sylwia Poborska

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 107532 odwiedzin