Mail icon ps9belchatow@op.pl tel icon 44 633 46 80 w.20
Znajdź grupę

Rekrutacja

 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9
w Bełchatowie z dnia 28.01.2019r.
 o liczbie wolnych miejsc na rok szkolny 2019/2020
 
Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9  w Bełchatowie informuje, iż liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2019/2020 wynosi łącznie: 65

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie

na rok szkolny 2019/2020

 

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz             z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

04.02.2019-08.03.2019

 

01.06.2019-14.08.2019

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

 

11.03.2019-15.03.2019

 

15.08.2019-16.08.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych                                 i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18.03.2019

 

19.08.2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19.03.2019 -26.03.2019

21.08.2019 -23.08.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                       i kandydatów nieprzyjętych

 

27.03.2019

 

26.08.2019

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_na_rok_szkolny_2019_2020_1_(1).doc wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_na_rok_szkolny_2019_2020_1_(1).doc

 

 

Oświadczenia do wniosku:

 

 oswiadczenie_woli_(2).doc oswiadczenie_woli_(2).docoswiadczenie_do_wniosku__.doc oswiadczenie_do_wniosku__.docoswiadczenie_o_wielodzietnosci.docx oswiadczenie_o_wielodzietnosci.docxsamotne_wychow._dziecka.docx samotne_wychow._dziecka.docx

 

 

 

*****************************

Administrator danych osobowych
Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów


Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci - rekrutacja

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci w procesie rekrutacji  informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno–Przedszkolny  nr 9 w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 204a, 97-400 Bełchatów , zwany dalej Szkołą.
Kontakt do  inspektora  ochrony danych w Szkole: Anna Jędrzejewska:e-mail iod@sp9.belchatow.pl.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu rekrutacji do Szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole.
Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy artykułu 150 oraz 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203). Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji Państwa dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole.
Zakres przetwarzanych danych jest zgodny z przepisami oświatowymi i dotyczy danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole.
W przypadku przyjęcia dziecka do Szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole, dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do danej placówki.
W przypadku nieprzyjęcia dziecka do Szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji przechowywane będą przez okres roku, chyba że w okresie tym na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Szkoły.
Zebrane dane mogą być udostępniane organowi prowadzącemu Szkołę, władzom oświatowym oraz przedstawicielom instytucji publicznych w ramach prowadzonego postępowania.
Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw.
Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 sp_9_szkola_podstawowa_klauzula_informacyjn_dla_rodzicow_rekrutacja.docx sp_9_szkola_podstawowa_klauzula_informacyjn_dla_rodzicow_rekrutacja.docx

*****************************

 

 

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Bełchatowie

 

 

§ 1. Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 9
w Bełchatowie zwanej dalej Komisją, określa zadania i tryb pracy Komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Bełchatowie

 

§ 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego , a w szczególności:

 

 1. Ustalenie liczby wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym nr 9 możliwych do wykorzystania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny  i podanie jej do publicznej wiadomości;

 2. Analiza formalna złożonych „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9 ”;

 3. Ustalenie liczby złożonych „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9 ” niespełniających wymagań formalnych, określających dzieci niezakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego. Sporządzenie dla rodziców uzasadnień niezakwalifikowania dziecka do postępowania rekrutacyjnego;

 4. Ustalenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, oraz podanie ich do publicznej wiadomości;

 5. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego - analizy merytorycznej złożonych „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9 na rok szkolny 2015/2016”;

 6. Wskazanie wniosków wymagających uzupełnienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Wezwanie wnioskodawców do uzupełnienia dokumentów;

 7. Ustalenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Podanie do publicznej wiadomości list oraz informacji o liczbie wolnych miejsc;

 8. Sporządzanie uzasadnienia przyczyny nieprzyjęcia dziecka do Przedszkola 
  w sytuacji wpłynięcia wniosku o uzasadnienie decyzji Komisji;

 9. Sporządzanie protokołów posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej;

 10. Przekazanie Dyrektorowi Przedszkola protokołów posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej wraz z całą dokumentacją zgromadzoną w toku prac komisji.

 

 

§ 3.1 Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna swe prace od analizy formalnej „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9”. Wnioski, które niespełniają wymagań formalnych nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu - analizie merytorycznej.
2.Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – analizy merytorycznej Komisja bierze pod uwagę równoważne kryteria wskazane w art.20 c ust.2 ustawy o systemie oświaty. 

 

3. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – analizy merytorycznej Komisja uwzględnia kryteria dodatkowe i przypisane im liczby punktów oraz sposób potwierdzenia wskazane w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie.

 

4. Uwzględniając postanowienia ust. 3 Komisja przypisuje każdemu dziecku liczbę punktów zgodnie z uchwałą i treścią „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9 na rok szkolny 2015/2016”, a wyniki pracy odnotowuje
w karcie weryfikacyjnej „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9”

 

5. Przyjęte do Przedszkola zostają dzieci zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, które w sumie uzyskały największą liczbę punktów, większą niż minimalna liczba punktów, wskazana przez Komisję, warunkująca przyjęcie dziecka do Przedszkola.

 

6. W sytuacji, gdy liczba wolnych miejsc w Przedszkolu jest mniejsza niż liczba dzieci posiadających taką samą liczbę punktów, Przewodniczący Komisji zarządza losowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9”, w celu wyłonienia liczby dzieci zgodnejz liczbą wolnych miejsc.

 

§ 4.1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Przedszkola w terminach wskazanych przez Dyrektora w „Harmonogramie działań Przedszkola Samorządowego nr 9 związanych z naborem dzieci do Przedszkola”

 

2.Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Komisji, w terminie nie krótszym niż 3 dni od powiadomienia członków Komisji.

 

§ 5.1. Prace Komisji są prowadzone w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 

2. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej niniejszym zarządzeniem składają oświadczenia o ochronie danych osobowych dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych), powziętych w czasie pracy Komisji.

 

§ 6.1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

 

2. Protokół zawiera datę, informację o frekwencji członków Komisji i treść ustaleń Komisji.

 

3. Protokoły posiedzeń Komisji wraz z całą dokumentacją dotyczącą postępowania rekrutacyjnego Przewodniczący Komisji po zakończeniu postępowania przekazuje dyrektorowi ,

 

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 90375 odwiedzin