Mail icon ps9belchatow@op.pl tel icon 44 633 46 80 w.20
Znajdź grupę

Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie

na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz             z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

07.02.2020-06.03.2020

 

03.08.2020-21.08.2020

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

 

09.03.2020-13.03.2020

 

24.08.2020-25.08.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych                                 i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16.03.2020

 

26.08.2020

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

17.03.2020 -23.03.2020

27.08.2020 -28.08.2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                       i kandydatów nieprzyjętych

 

24.03.2020

 

31.08.2020

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/01/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9

w Bełchatowie

z dnia 08.01.2020r.

 

w sprawie: ustalenia terminów wydawania „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania  

                  przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w  Bełchatowie

                 związanych z naborem dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021”

 

Działając na podstawie art. 153 ust 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 2245 z późn. zm.),

 

zarządzam, co następuje:

 

§1. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 9  w Bełchatowie składają na kolejny rok szkolny 2020/2021 „Deklarację  o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, w terminie od 09 stycznia 2020r. do 29 stycznia 2020r. Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. §2. Deklaracje można pobrać u nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych lub na tej stronie internetowej Przedszkola.

§3. Wypełnione druki deklaracji należy złożyć w Przedszkolu  w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2020r.

§4. Brak złożenia wypełnionych deklaracji w wyznaczonym terminie wskazanym  w §3 jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu  od dnia 1 września 2020 roku.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Deklaracja do pobrania:

 

 

 1.zarzadzenie__w_sprawie_deklaracji_o_kontynuowaniu_edukacji.doc 1.zarzadzenie__w_sprawie_deklaracji_o_kontynuowaniu_edukacji.doc

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia  nr  1/01/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 9

z dnia 10.01.2020r.

 

Dane MATKI dziecka:                                                         Dane OJCA dziecka:

 

___________________________       (imię i nazwisko)          ___________________________

___________________________     (adres zamieszkania)      ___________________________

___________________________                                          ___________________________

___________________________           (telefon)                  ___________________________

___________________________  (adres poczty e-mail)         ___________________________

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

w Przedszkolu Samorządowym nr 9

w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021

(Wypełnić drukowanymi literami)

 

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie w roku szkolnym 2020/2021 dla dziecka:

 

______________________________________________________________________________(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL[1])

 

______________________________________________________________________________

(adres zamieszkania[2] dziecka)

 

objętego w roku szkolnym 2019/2020 wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w grupie ___________________________

Wnioskuję, aby dziecko w roku szkolnym 2020/2021 objęte było opieką przedszkolną                w godzinach pracy Przedszkola od godz. _______ do godz. _______ czyli _____ godzin dziennie, w tym _______ godzin ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 

Jednocześnie wnioskuję o zapewnienie dziecku korzystania z płatnego wyżywienia
w formie:       śniadania          obiadu         podwieczorka
                                      (właściwe proszę zaznaczyć wstawiając znak x).

 

Zobowiązuję się do przekazania dyrektorowi istotnych aktualnych informacji o dziecku, mogących mieć znaczenie dla zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu                  w przedszkolu: o stanie jego zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym.

 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                        z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 9

 9 w Bełchatowie.

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) ps9@belchatow.pl oraz pisemnie -  Przedszkole Samorządowe nr 9, Oś. Dolnośląskie 204a, 97-400 Bełchatów – tel. 44/6334385
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 9 jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  Sp9@belchatow.pl oraz pisemnie – Przedszkole Samorządowe nr 9 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 9, Oś. Dolnośląskie 204a, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 6334680.
 3. Podane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu potwierdzenia kontynuacji edukacji przedszkolnej zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) dzieci przyjętych do publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację                         o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontynuowania wychowania przedszkolnego Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Bełchatowie
 5. Odbiorcami podanych danych będą podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują mi następujące uprawnienia:

1)      prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679) –  w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia 2016/679) -  w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

3)      prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na podstawie (art. 17 Rozporządzenia 2016/679),

4)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 Rozporządzenia 2016/679),

5)      prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 2016/679),

6)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679).

 1. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.

10.Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

…………………………………….                   ………………………………………..                    …………………………………

Data i czytelny podpis                        Data i czytelny podpis                        Data i czytelny podpis

            matki                                               ojca                                          opiekuna prawnego

 

 

Data przyjęcia deklaracji przez Przedszkole: Bełchatów, dn. __________________________________
                                                                                                     (data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

 

Uwaga:

1)       Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych na rok szkolny 2020/2021 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby oraz wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych, a także możliwości organizacyjnych przedszkola.

2)       Deklarację należy złożyć u dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2020r. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.[1] W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

[2] Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).

 

 

 

 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9
w Bełchatowie z dnia 28.01.2019r.
 o liczbie wolnych miejsc na rok szkolny 2019/2020
 
Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 9  w Bełchatowie informuje, iż liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2019/2020 wynosi łącznie: 65

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie

na rok szkolny 2019/2020

 

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz             z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

04.02.2019-08.03.2019

 

01.06.2019-14.08.2019

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

 

11.03.2019-15.03.2019

 

15.08.2019-16.08.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych                                 i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18.03.2019

 

19.08.2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19.03.2019 -26.03.2019

21.08.2019 -23.08.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                       i kandydatów nieprzyjętych

 

27.03.2019

 

26.08.2019

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_na_rok_szkolny_2019_2020_1_(1).doc wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_na_rok_szkolny_2019_2020_1_(1).doc

 

 

Oświadczenia do wniosku:

 

 oswiadczenie_woli_(2).doc oswiadczenie_woli_(2).docoswiadczenie_do_wniosku__.doc oswiadczenie_do_wniosku__.docoswiadczenie_o_wielodzietnosci.docx oswiadczenie_o_wielodzietnosci.docxsamotne_wychow._dziecka.docx samotne_wychow._dziecka.docx

 

 

 

*****************************

Administrator danych osobowych
Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów


Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci - rekrutacja

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci w procesie rekrutacji  informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno–Przedszkolny  nr 9 w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 204a, 97-400 Bełchatów , zwany dalej Szkołą.
Kontakt do  inspektora  ochrony danych w Szkole: Anna Jędrzejewska:e-mail iod@sp9.belchatow.pl.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu rekrutacji do Szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole.
Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy artykułu 150 oraz 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203). Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji Państwa dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole.
Zakres przetwarzanych danych jest zgodny z przepisami oświatowymi i dotyczy danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole.
W przypadku przyjęcia dziecka do Szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole, dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do danej placówki.
W przypadku nieprzyjęcia dziecka do Szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji przechowywane będą przez okres roku, chyba że w okresie tym na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Szkoły.
Zebrane dane mogą być udostępniane organowi prowadzącemu Szkołę, władzom oświatowym oraz przedstawicielom instytucji publicznych w ramach prowadzonego postępowania.
Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw.
Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 sp_9_szkola_podstawowa_klauzula_informacyjn_dla_rodzicow_rekrutacja.docx sp_9_szkola_podstawowa_klauzula_informacyjn_dla_rodzicow_rekrutacja.docx

*****************************

 

 

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Bełchatowie

 

§ 1. Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 9
w Bełchatowie zwanej dalej Komisją, określa zadania i tryb pracy Komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Bełchatowie

 

§ 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego , a w szczególności:

 

 1. Ustalenie liczby wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym nr 9 możliwych do wykorzystania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny  i podanie jej do publicznej wiadomości;

 2. Analiza formalna złożonych „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9 ”;

 3. Ustalenie liczby złożonych „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9 ” niespełniających wymagań formalnych, określających dzieci niezakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego. Sporządzenie dla rodziców uzasadnień niezakwalifikowania dziecka do postępowania rekrutacyjnego;

 4. Ustalenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, oraz podanie ich do publicznej wiadomości;

 5. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego - analizy merytorycznej złożonych „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9 na rok szkolny 2015/2016”;

 6. Wskazanie wniosków wymagających uzupełnienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Wezwanie wnioskodawców do uzupełnienia dokumentów;

 7. Ustalenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Podanie do publicznej wiadomości list oraz informacji o liczbie wolnych miejsc;

 8. Sporządzanie uzasadnienia przyczyny nieprzyjęcia dziecka do Przedszkola 
  w sytuacji wpłynięcia wniosku o uzasadnienie decyzji Komisji;

 9. Sporządzanie protokołów posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej;

 10. Przekazanie Dyrektorowi Przedszkola protokołów posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej wraz z całą dokumentacją zgromadzoną w toku prac komisji.

 

§ 3.1 Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna swe prace od analizy formalnej „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9”. Wnioski, które niespełniają wymagań formalnych nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu - analizie merytorycznej.
2.Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – analizy merytorycznej Komisja bierze pod uwagę równoważne kryteria wskazane w art.20 c ust.2 ustawy o systemie oświaty. 

 

3. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – analizy merytorycznej Komisja uwzględnia kryteria dodatkowe i przypisane im liczby punktów oraz sposób potwierdzenia wskazane w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie.

 

4. Uwzględniając postanowienia ust. 3 Komisja przypisuje każdemu dziecku liczbę punktów zgodnie z uchwałą i treścią „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9 na rok szkolny 2015/2016”, a wyniki pracy odnotowuje
w karcie weryfikacyjnej „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9”

 

5. Przyjęte do Przedszkola zostają dzieci zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, które w sumie uzyskały największą liczbę punktów, większą niż minimalna liczba punktów, wskazana przez Komisję, warunkująca przyjęcie dziecka do Przedszkola.

 

6. W sytuacji, gdy liczba wolnych miejsc w Przedszkolu jest mniejsza niż liczba dzieci posiadających taką samą liczbę punktów, Przewodniczący Komisji zarządza losowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9”, w celu wyłonienia liczby dzieci zgodnejz liczbą wolnych miejsc.

 

§ 4.1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Przedszkola w terminach wskazanych przez Dyrektora w „Harmonogramie działań Przedszkola Samorządowego nr 9 związanych z naborem dzieci do Przedszkola”

 

2.Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Komisji, w terminie nie krótszym niż 3 dni od powiadomienia członków Komisji.

 

§ 5.1. Prace Komisji są prowadzone w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 

2. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej niniejszym zarządzeniem składają oświadczenia o ochronie danych osobowych dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych), powziętych w czasie pracy Komisji.

 

§ 6.1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

 

2. Protokół zawiera datę, informację o frekwencji członków Komisji i treść ustaleń Komisji.

 

3. Protokoły posiedzeń Komisji wraz z całą dokumentacją dotyczącą postępowania rekrutacyjnego Przewodniczący Komisji po zakończeniu postępowania przekazuje dyrektorowi ,

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 94743 odwiedzin