Mail icon ps9belchatow@op.pl tel icon 44 633 46 80 w.20
Znajdź grupę

Uruchomienie przedszkola od 1.09.2020

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 07.09.2020 ( poniedziałek)  wszyscy rodzice przyprowadzający i odbierający  dzieci będa mogli wejść do szatni.

Jednakże w pomieszczeniu nie powinno znajdować się więcej niż 15 osób dorosłych  jednocześnie ( szatnia góra i szatnia dół), ze względu na metraż pomieszczenia.

 

Po  budynku przedszkola prosimy poruszać się w maseczkach zakrywających nos i usta, jednorazowych rękawiczkach oraz przestrzegać odległości - 1,5 metra między osobami.


Z uwagi na sytuację związaną z pandemią, prosimy o wyrozumiałość oraz bezwzględne przestrzeganie wszelkich procedur obowiązujących na terenie przedszkola.

 

 

 

Przedszkole od 01.09.2020 czynne od 6.00 do 17.00.


Czekamy na wszystkie nasze przedszkolaki, dzieci wracają do swoich kolegów w swoich grupach, do swoich nauczycielek, zawsze tak było, więc i teraz też tak będzie. Bo ma być normalnie, no prawie…bo jednak w rygorze sanitarnym.

Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola przez JEDNEGO , zdrowego rodzica/opiekuna prawnego/osobę upoważnioną do odbioru – bez osób towarzyszących.

Dla bezpieczeństwa prosimy, aby dziecko przyprowadzane i odbierane było przez JEDNEGO opiekuna.

Po przyprowadzeniu oraz przekazaniu dziecka nauczycielowi należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola. Ta sama zasada obowiązuje po odebraniu dziecka z przedszkola.

Na terenie placówki prosimy o nie tworzenie zgromadzeń osób dorosłych, jak i dzieci przed lub po pobycie w przedszkolu.

 

Rodzice dzieci 3-letnich i  nowoprzyjętych dzieci starszych  mogą wejść do szatni.

Jednakże w pomieszczeniu nie powinno znajdować się więcej niż 1 osoba na 1,5m.   Bardzo prosimy o zachowanie zalecanych odległości – 1,5 metra od siebie.

W razie konieczności wejścia do budynku przedszkola  prosimy poruszać się w maseczkach zakrywających nos i usta, jednorazowych rękawiczkach oraz przestrzegać odległości.

 

Rodzice dzieci starszych – 4 – 6 latków- odprowadzają dzieci do drzwi przedszkola, gdzie swoje pociechy przekazują pomocą nauczyciela. Panie  odprowadzają dzieci do poszczególnych grup.

Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek.

Prosimy nie gromadzić się przy drzwiach wejściowych, a w razie oczekiwania, zachować bezpieczne odległości.


Informujemy także, że korzystamy tylko z wejścia bocznego ( przedszkole). Wejście główne do budynku przeznaczone jest dla uczniów Szkoły Podstawowej.

 

Dzieci przyprowadzamy do godz.8.00

 

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość  oraz bezwzględne przestrzeganie wszelkich procedur obowiązujących na terenie przedszkola.

Wszystkich rodziców prosimy o zapoznanie się z zaleceniami GIS z dnia 25.08.2020r.

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 

Uprzejmie prosimy wszystkich rodziców o wypełnienie niżej wymienionych dokumentów oraz dostarczenie ich w terminie do 4.09.2020r. nauczycielom w grupach. Dokumenty obowiązują zarówno dzieci przyjęte od 1 września 2020 r. jak i kontynuujące edukację przedszkolną.

 

 

 informacja_dotyczAca_ochrony_danych_osobowych(1).docx informacja_dotyczAca_ochrony_danych_osobowych(1).docxinformacja_rodo_dla_rodzicow_wrzesien_2020_ps7.docx informacja_rodo_dla_rodzicow_wrzesien_2020_ps7.docxod_dnia_1_wrzesnia_2020r.docx od_dnia_1_wrzesnia_2020r.docxoswiadczenie_rodzica_dotyczace_covid19.doc oswiadczenie_rodzica_dotyczace_covid19.doc

przedszkole_od_01.doc przedszkole_od_01.docupowaznienie_do_odbioru_dziecka_w_roku_szkolnym_2020_2021.docx upowaznienie_do_odbioru_dziecka_w_roku_szkolnym_2020_2021.docxwizerunek_dziecka_ps9.docx wizerunek_dziecka_ps9.docx

 

 zgody_rodo_2020.doc zgody_rodo_2020.doc

 

 oswiadczenie_dotyczace_oplat_za_przedszkole_od_1_wrzesnia_2020.docx oswiadczenie_dotyczace_oplat_za_przedszkole_od_1_wrzesnia_2020.docx

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!


Od 6 maja bieżącego roku decyzją władz Miasta Bełchatowa rozpoczęto proces wznawiania  działalności przedszkoli samorządowych zgodnie z wytycznymi GIS, w zaostrzonym reżimie sanitarnym dotyczącym zarówno wychowanków, rodziców, pracowników, jak i organizacji przestrzeni sal dydaktycznych.


Resort edukacji wskazał, aby z opieki przedszkolnej korzystały przede wszystkim dzieci, których rodzice pracują w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Od 25 maja bieżącego roku do przedszkola wskazanym będzie zatem przyprowadzanie dziecka przez jedną osobę dorosłą, z wyłączeniem osób z grupy podwyższonego ryzyka.

Bezwzględnie zabrania się przyprowadzania do placówki dziecka z objawami chorobowymi oraz takiego, którego domownik odbywa kwarantannę.

W przedszkolu obowiązuje od 6 maja bieżącego roku wewnętrzna Procedura organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. Zgodnie z zapisami ww. procedury obowiązywać  będzie zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, książek, itp. Ograniczone będzie korzystanie z ogrodu przedszkolnego, nie będą organizowane spacery, wycieczki. Z sal usunięta została już zdecydowana większość zabawek, drobnego sprzętu, dywany, dekoracje i inne elementy trudne do zdezynfekowania. Sale będą wietrzone co godzinę a przy otwartych oknach prowadzone będą zabawy ruchowe, jeżeli sprzyjać będą temu warunki pogodowe. Kilkukrotnie w ciągu dnia przeprowadzana będzie wymagana dezynfekcja/czyszczenie wszystkich powierzchni.   

                                                                          
Wskazuje się również zachowanie dystansu społecznego pomiędzy wszystkimi osobami przebywającymi w budynku a w przypadku konieczności kontaktu z dzieckiem stosowane muszą być środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice).


Rodziców/opiekunów prawnych, którzy będą zmuszeni skorzystać z opieki przedszkolnej prosimy o wysłanie skanu zgłoszenia (druk w załączeniu) oraz skanu oświadczenia drogą elektroniczną na email ps9belchatow@op.pl  do 18 maja bieżącego roku.

 

Jest to niezbędne celem przygotowania sal  i ustalenia właściwej organizacji pracy placówki. Natomiast, jeżeli rodzice/opiekunowie prawni są  w stanie zapewnić opiekę swojemu dziecku prosimy o przysłanie skanu rezygnacji (druk w załączeniu) również drogą elektroniczną na email ps9belchatow@op.pl do 18 maja bieżącego roku.

 


WAŻNE:
Rodzice/opiekunowie prawni deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję i  zobowiązani są przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola do zapoznania się z Procedurą organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.   


W załączeniu:
Procedura organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.   
Druk zgłoszenia potrzeby zapewnienia opieki przedszkolnej.
Druk rezygnacji z potrzeby zapewnienia opieki przedszkolnej.
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

 

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr /09/2020
z dnia 6 maja 2020r.
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9                                                                                                                                                                  

w BełchatowieProcedura organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania
Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
oraz postępowania  na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  lub zachorowania na COVID-19

§ 1
Postanowienia ogólne

1.   Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 maja 2020 r.
2. Celem procedury jest określenie zasad postępowania mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 wśród dzieci oraz pracowników przedszkola w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika przedszkola oraz w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.

§ 2
Zakres procedury
1. Wytyczne zawarte w procedurze dotyczą wszystkich pracowników przedszkola wychowanków oraz rodziców/opiekunów prawnych.                                                                                                                                                                                        

2.  Wprowadza się niżej wymienione zasady organizacji pracy w przedszkolu i postępowania   w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 wśród pracowników   i wychowanków Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie.


§ 3
Obowiązki Organu sprawującego nadzór pedagogiczny  
1. Pomaganie dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych  do niego wytycznych.  
2. Zobligowanie dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie przedszkola.  
3. Zapewnienie środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania placówki.
4. W miarę możliwości zapewnienie dodatkowego pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie
tego pomieszczenia w niezbędne środki higieniczne.  
5. W razie potrzeby zaopatrzenie pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej:
jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy  z długim rękawem.  
6. Wsparcie dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców  
i zdrowych produktów żywieniowych.  
7. Ustalenie szybkiego sposobu komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub
w sytuacji podejrzenia zakażenia.  
8. Zabezpieczenie możliwości szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku
nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.§ 4
Obowiązki dyrektora

1. Od dnia 6 maja bieżącego roku dyrektor odpowiedzialny jest za proces wznowienia  działalności przedszkola zgodnie z wytycznymi GIS, w zaostrzonym reżimie sanitarnym dotyczącym zarówno wychowanków, rodziców, pracowników, jak i organizacji przestrzeni sal dydaktycznych:

 •   grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach dydaktycznych. Zabronione jest  przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi grupami,
 • w miarę możliwości unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi,  
 • w miarę możliwości ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz,
 • zadbanie o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach  z takimi osobami, w tym z dostawcami produktów żywieniowych,  
 • przy wejściu do przedszkola bezwzględnie umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk    i zobligowanie wszystkich dorosłych do korzystania z niego,  
 • o ile jest taka potrzeba, zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem,
 • w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk,  
 • korzystanie w miarę możliwości przez dzieci z istniejących na terenie placówki placów zabaw pod nadzorem nauczycieli, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup,
 • jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na przedszkolnym placu zabaw, należy go odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem,  
 • zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł  i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach dydaktycznych i w pomieszczeniach  do spożywania posiłków,
 • pamiętanie o każdym wprowadzanym wymaganiu, koniecznym dla zachowania zdrowia, które muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom,  
 • przeprowadzanie spotkań z pracownikami i zwrócenie uwagi, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych,
 • do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy,  
 • w miarę możliwości nieangażowanie w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60 roku życia,
 • wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej   i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,
 • umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych,
 • przygotowanie ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka,
 • w przypadku wznowienia działalności kuchni, obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzenie zasad szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów,  
 • zorganizowanie bezpiecznego spożywania posiłków, w tym, np. spożywanie posiłków  w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł,
 • mycie wielorazowych naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu   w temperaturze min. 60°C lub ich wyparzanie.  


§ 5
Obowiązki nauczyciela
1. Nauczyciel przyjmujący dziecko do grupy powinien ocenić, czy jest ono zdrowe czy nie ma objawów chorobowych. W tym celu możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (o stanie podgorączkowym u dziecka należy mówić wtedy, gdy  temperatura wynosi 37,5–38°C). Nauczyciel ma obowiązek prowadzić rejestr pomiaru temperatury indywidualny dla każdego dziecka.                                                                                                                       

  2. W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nauczyciel ma obowiązek poinformować dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka od rodzica/opiekuna prawnego w danym dniu.                                                                                                                

  3. W sytuacji gdy dziecko przyniosło ze sobą własne zabawki, bądź inne niepotrzebne przedmioty, nauczyciel prosi rodzica/opiekuna prawnego o zabranie ich do domu.       

  4. Nauczyciele regularnie mają obowiązek przypominania rodzicom/opiekunom prawnym    o konieczności przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do placówki dzieci, jeżeli  w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.                                                 

  5. Nauczyciel ma obowiązek wyjaśnienia dzieciom, zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących   w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.                                                                                                  

  6. Nauczyciele, co najmniej dwa razy dziennie mają obowiązek przypominania dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z placu zabaw. Również mają obowiązek zwracania dzieciom uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.             

  7. Nauczyciele nie organizują wyjść poza teren placówki, np. na spacer do parku.                                             

  8. Nauczyciele czy pomoce nauczyciela  mają obowiązek usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki czy inne elementy trudne do zdezynfekowania.                                                                                                                                                  

  9. Jeżeli nauczyciele do zajęć wykorzystują przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze należy je systematycznie dezynfekować.                                                                                           

 10. Należy wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzić zabawy ruchowe przy otwartych oknach, jeżeli sprzyjają temu warunki pogodowe.                           

 11. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

§ 6
Obowiązki Rodzica

1. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzając/odbierając dziecko mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady-1 rodzic/opiekun prawny z dzieckiem na 15 m2.
2. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek przyprowadzenia do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. W przypadku przewlekłych alergii należy dostarczyć do przedszkola  stosowne zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest alergikiem i może mieć objawy, które są mylone z chorobą zakaźną.
4. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  lub w izolacji. Wówczas wszyscy powinni pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  
5. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce rodzic/opiekun prawny  powinien przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.  
5. Rodzic/opiekun prawny powinien zapatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia,   w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.  
6. Należy wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów,   czy zabawek.  
7. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.
8. Należy tłumaczyć dziecku, by unikało dotykania oczu, nosa i ust, często myło ręce wodą z mydłem i żeby dziecko nie podawało ręki na powitanie.  
9.   Należy zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
10. Należy pamiętać o tym, że samemu należy stosować wszystkie zasady, bowiem dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

§ 7
Organizacja opieki w przedszkolu

1. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Zabronione jest przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi grupami.
2.  Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
3.  W miarę możliwości należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.  
4. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
5. W grupie może przebywać do 10 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
6.  Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza, niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
7.  Do przestrzeni, o której mowa w ust. 4 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
8. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki czy inne elementy trudne do zdezynfekowania).
9. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
10. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących  chorobę zakaźną.
11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
12. W przedszkolu nie będzie obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak   i pracowników. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
13. Nauczyciel ma obowiązek wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują  w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.  
14. Nauczyciele mają obowiązek przypominać dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym   o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z placu zabaw. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
15. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
16. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
17. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.
18. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone co najmniej raz    na godzinę.
19. Zabawy ruchowe powinny być prowadzone przy otwartych oknach, jeżeli sprzyjają temu warunki pogodowe.
20. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
21. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
22. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady-1 rodzie z dzieckiem na 15 m2.
23. Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr  na 1 przedszkole).
24. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
25. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka   z podmiotu.
26. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
27. Personel kuchenny oraz pracownik gospodarczy nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi - nauczycielami i pomocami nauczycieli.
28. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
29. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

§ 8
Odbiór dzieci

1. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzając/odbierając dziecko mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady-1 rodzic/opiekun z dzieckiem na 15 m2.
2. Nauczyciel przyjmujący dziecko do grupy ma obowiązek ocenić, czy jest ono zdrowe czy nie ma objawów chorobowych. W tym celu możliwe jest za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (o stanie podgorączkowym u dziecka należy mówić wtedy, gdy  temperatura wynosi 37,5–38,5°C).  
3. Nauczyciel ma obowiązek również prowadzić rejestr pomiaru temperatury indywidualny dla każdego dziecka.
3. W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, należy powiadomić dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego   w danym dniu.
4. W sytuacji gdy dziecko przyniosło ze sobą własne zabawki, bądź inne niepotrzebne przedmioty, nauczyciel prosi rodzica/opiekuna prawnego o ich odebranie dziecku oraz odniesienie ich do domu.
5. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą posiadać środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie przebywania w budynku przedszkola.
6. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych wynoszący minimum 2 m.

§ 9
Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Za uzupełnianie płynu odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik obsługi, a w przypadku jego nieobecności intendent.
2. Zobowiązuje się personel utrzymujący czystość do regularnego dokonywania prac porządkowych,   w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co trzy godziny powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł  i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach dydaktycznych.
3. Wodę oraz inne napoje podaje dzieciom sprawujący nad nimi opiekę nauczyciel lub pomoc nauczyciela.
4. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
5. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez pomoce nauczyciela.
6. Nauczyciele lub pomoce nauczycieli usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
7. Zabrania się przynoszenia zabawek i innych przedmiotów przez dzieci z domu.
8. Nauczyciele mają obowiązek przypominać dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym  o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z placu zabaw. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
9. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
10. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia i dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
11. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
12. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek, poręczy, powierzchni płaskich, blatów w salach, włączników.
13. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.   

§ 10
Gastronomia

1. Przy organizacji żywienia (blok żywieniowy) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni  i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia   i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.
3. Podczas pracy pracownicy kuchni (kucharka, pomoc kucharki) powinni być zaopatrzeni  w środki ochrony osobistej, tj. maseczki, ewentualnie przyłbice, fartuchy oraz czepki  kuchenne.  
4. Intendent i pracownicy kuchni są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny.

§ 11
Kontakt z osobami trzecimi

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, np. z dostawcą, bądź kurierem pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy zdezynfekować ręce, zwłaszcza gdy osoba wykazuje objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie ich noszenia.

§ 12
Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

1. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
2. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły  u nauczyciela przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.
3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki itp.).

§ 13
Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty grupy i pracowników przedszkola.
2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców/opiekunów prawnych dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie    o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
4. W przypadku odbioru przez rodziców/opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami przedszkola lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie przedszkola.
5. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

§ 14
Pomieszczenie na odizolowanie osoby

1. W przedszkolu funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy przedszkola.
2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.


§ 15
Pozostałe regulacje

1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i są zobowiązani skontaktować się telefonicznie: z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Bełchatowie pod numerem alarmowym: 509 748 182, a razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer: 999 lub na numer alarmowy: 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów choroby COVID-19 pomoce nauczycieli powinny przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku przedszkola.
3. Wszyscy pracownicy powinni na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronie: gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.
4. Na tablicy informacyjnej w holu budynku, znajduje się niniejsza procedura oraz aktualne numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
5. Również procedura zostaje zamieszczona na stronie internetowej przedszkola.
6. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci.
7. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor.


 

                 Małgorzata Rupieta
https://www.gov.pl/web/koronawirus                  https://gis.gov.pl/


1. Sanepid:
Telefony alarmowe PSSE w Bełchatowie dotyczące koronawirusa:
44 631 31 08,
44 631 31 18,
tel. alarmowy 509 748 182


********
Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, dedykowana wyłącznie sprawom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2
+48 695 422 338                  +48 663 114 439
 +48 782 236 442                 +48 782 277 228
+48 663 154 463                  +48 665 386 932
Wskazane numery telefonów funkcjonują codziennie
(włącznie z sobotą i niedzielą) w godz. 8:00 – 22:00
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych


Imię i nazwisko  dziecka …………………………………………………………………..……………………

Oświadczamy, iż jesteśmy  świadomi pełnej odpowiedzialności za podjętą decyzję, dotyczącą pobytu naszego dziecka w Przedszkolu Samorządowym nr 9  w Bełchatowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Potwierdzamy zapoznanie się z Procedurą organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie oraz postępowania na wypadek podejrzenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 i zobowiązujemy się do przestrzegania jej zapisów oraz przestrzegania wprowadzanych w placówce dodatkowych procedur związanych z reżimem sanitarnym.
Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka termometrem bezdotykowym                      w przypadku zaobserwowania u niego niepokojących objawów zdrowotnych                                            i zobowiązujemy  się do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola w takiej sytuacji. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności związanej z ryzykiem COVID-19 i zobowiązujemy się do przyprowadzania do przedszkola wyłącznie zdrowego dziecka.
Oświadczamy, iż nasze dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, domowników, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura).
Zobowiązujemy się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji                        zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w naszym najbliższym otoczeniu.
Oświadczamy, że oddając dziecko pod opiekę publicznego przedszkola działającego w czasie stanu pandemii COVID-19 jesteśmy świadomi istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19 i w przypadku zachorowania dziecka nie będziemy wnosić skarg oraz zażaleń.
……………………………………..….                                                               ………………………………………………..       
Data i czytelny podpis ojca                                                        Data i czytelny podpis matki
   (opiekuna prawnego)                                                                   (opiekuna prawnego)

 

Pliki do pobrania:

 procedura_organizacji_i_bezpiecznego_wznowienia_funkcjonowania_przedszkola.docx procedura_organizacji_i_bezpiecznego_wznowienia_funkcjonowania

 

oswiadczenie_rodzicow_opiekunow.docx oswiadczenie_rodzicow_opiekunow.docx

 

 

zgloszenie_potrzeby_zapewnienia_opieki_przedszkolnej.docx zgloszenie_potrzeby_zapewnienia_opieki_przedszkolnej.docx_

 

rezygnacja_z_potrzeby_zapewnienia_opieki_przedszkolnej.docxprzedszkola.docx rezygnacja_z_potrzeby_zapewnienia_opieki_przedszkolnej.docx

 

 

oswiadczenie_rodzicow_opiekunow.docx oswiadczenie_rodzicow_opiekunow.docx

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 114931 odwiedzin