Mail icon ps9belchatow@op.pl tel icon 44 633 46 80 w.20
Znajdź grupę

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

 

Przedszkola Samorządowego Nr 9

w Bełchatowie

Na lata 2016-2021

 

 

„SZKOŁA I PRZEDSZKOLE BEZPIECZNE I PRZYJAZNE DLA DZIECKA

WSPIERAJĄCE JEGO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ 

WE WSPÓŁPRACY Z DOMEM RODZINNYM

I W ZGODZIE Z NATURĄ”

 

PODSTAWA PRAWNA


Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie:

 

  • Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
  • Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                           i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 i z 2003 r. Nr 107, poz. 1003)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach  (Dz. U.  z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).
  • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 
  • Statutu  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  Nr 9 w Bełchatowie

 

 

 

WIZJA

 

Przedszkole  bezpieczne i przyjazne dziecku,  wspierające jego wszechstronny rozwój,  otwarte na oczekiwania dzieci i rodziców.

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, dlatego stwarzamy każdemu z wychowanków   bezpieczne warunki do rozwoju osobowości, na miarę jego możliwości, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, pragniemy rozbudzać w nim ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość, umiejętność odróżnienia dobra od zła.

 

 

CELE:

 

-                  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, we właściwych relacjach ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym

-               zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności, samodzielności  i kreatywności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.   

-                  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie  w nowych i trudnych sytuacjach,   w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

-                  rozwijanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

-                Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz  higienicznych i optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju emocjonalnego, umysłowego i fizycznego, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

-                Przestrzeganie praw dziecka wynikających z konwencji i upowszechnianie wiedzy o tych prawach

-               Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

-                  Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku - współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

 

 

 

 Cały dokument:

koncepcja_pracy_nowa.doc koncepcja_pracy_nowa.doc

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 113469 odwiedzin